9CE daily v.1

2017/12/14
9CE daily v.1
feature: hsiao-chang // yi da // bk wu // chiao